Sporda Hedef Belirleme


 Hedef Belirleme

Hedef, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “nişan alınacak yer, nişangâh”, “yapılması tasarlanan iş, amaç”, “varılacak yer, ulaşılacak son nokta” şeklinde tanımlanmaktadır. Hedef kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılan amaç kavramı ise “ulaşılmak istenilen sonuç, maksat” şeklinde ifade edilmektedir. Hedefler, bireyin istek ve arzularını, yaşamda gerçekleştirmek istediklerini ifade etmektedir. Hedefler sadece geleceğe ilişkin beklentiler olarak düşünülmemelidir. Hedefler, bireyin ulaşmaya ya da sürdürmeye çalıştığı sonuçları anlatan, seçimlerini ve davranışlarını yönlendiren, kişiliği ile ilişkili ipuçlarını veren beklentileridir.

Hedefler, organizmanın elde etmek için uğraştığı durumlardır. Dolayısıyla, her hedef kendisiyle bütünleşen bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenleri vardır.

Hedef Belirleme ise bir kişinin sonuçlandırmak, başarmak istediği şeye karar vermesidir. Hedef belirleme (goal setting) kavramı, spor psikolojisi alanına ait bir kavram olmayıp, diğer birçok kavram gibi psikolojinin diğer alanlarından spora daha sonra uyarlanmış bir kavramdır. Hedef belirleme ile ilgili ilk çalışmalar, endüstri psikolojisi alanında çalışmalar yapan Edwin Locke’in “arzulanan başarı düzeyi ile gerçekte ulaşılan başarı düzeyi arasındaki ilişki”nin iş ortamında incelendiği doktora tez çalışmasına dayanmaktadır. Locke, çalışmasında “kişilerin bilgi ve becerileri benzer olsa dahi neden bazılarının diğerlerine göre verilen görevde daha iyi performans sergilediği”ni anlamaya çalışmıştır. Uzun yıllar süren çalışmaları sonrasında “Hedef belirleme Kuramı”nı öne süren Locke’e göre hedefler, bir eylemin amacı olarak değerlendirilir ve bu amaç doğrultusunda ulaşılması gereken performans düzeyi ya da elde edilmesi beklenen kazanç olabilir. Locke’e göre hedeflerin içsel ve dışsal özellikleri vardır. Hedeflerin içsel özellikleri bireyin düşünceleri ve arzularını, dışsal özellik ise istenen amacı ya da koşulu ifade etmektedir. Ayrıca hedeflerin hedef içeriği ve hedef şiddeti olmak üzere iki genel özelliği bulunmaktadır. Hedef içeriği, bireyin başarmak istediği şeyi ifade ederken (örneğin, önümüzdeki üç ay içerisinde 6 kilo vermek); hedefin şiddeti ise bireyin hedefe ulaşmak üzere göstereceği çabayı ve hedefe bağlanma derecesini (kilo vermek için diyetisyene gitmek, haftada üç gün egzersiz programına katılmak) ifade etmektedir.

Sporda Hedef Belirleme

Hedef belirleme, önceleri, spor ortamında daha çok bir motivasyon tekniği olarak kullanılan bir uygulama olarak düşünülmekteydi. Locke ve Latham (1990) tarafından “Hedef Belirlemenin Spora Uygulanması” adlı makalesi hedef belirleme ilkelerinin spor alanına uygulanabileceğine öncülük etmiştir. Çünkü, spor aktiviteleri de örgütsel görevlerde olduğu gibi zihinsel ve davranışsal bir sonuca ulaşmak amacıyla yapılan, performans ölçümlerini içeren bir uygulama alanıdır. Nitekim, sportif aktiviteler tamamiyle bir performans alanı olduğundan hedef belirleme uygulamaları için oldukça uygun bir ortamdır ve hedef belirleme ilkeleri hem sporcular hem de antrenörler tarafından performansı arttırmak için kullanılabilecek en önemli tekniklerden biri olarak kabul edilmektedir.

Hedef Türleri

Spor ortamında antrenör ve sporcular tarafından belirlenen hedefler (özelleşme derecesine, başarmak istenen şeyin ne olduğuna ve kullanılan ölçüm türüne bağlı olarak) üç şekilde ele alınmaktadırlar.

Sonuç hedefleri, kazanma veya kaybetme gibi bir olayın sonucuna odaklanılan hedeflerdir. Sonuç hedefi belirleyen sporcu, rakibinden daha iyi olmaya ve yarışmada derece yapmak gibi nesnel bir sonuca ulaşmaya çalışır. Dolayısıyla sonuç hedefleri kontrol edilemez hedeflerdir.

Performans hedefleri, sporcunun kendi performansını temel alan, sonuç üzerinde durmayan hedeflerdir. Sporcu var olan performansını, önceki performansı ile karşılaştırarak (örn., önceki derecesine göre daha hızlı olmak, daha yükseğe atlamak gibi) kendi kişisel performansına yönelir. Sporcu için önemli olan şey performans için belirlenen standartlara ulaşmaktır. Performans hedefleri sporcunun kontrolü altındadır ve sonuç hedefleri gibi kazanma ya da kaybetme ile ilgili değildirler.

Süreç hedefleri ise sporcunun uygulamış olduğu beceriyle ilişkili teknik becerisini ve stratejiyi geliştirmeye yönelik hedeflerdir. Süreç hedeflerinde daha çok hareketin kinematiği ile ilgili ayrıntılar ön plandadır. Özellikle, süreç hedefleri, sporcunun performans gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. Performans hedeflerinde olduğu gibi süreç hedefleri de sporcunun standartları ile ilgilidir, dolayısıyla sporcunun kontrolündedir. Süreç hedefleri, sporcunun beceriye odaklanması ve özgüvenini arttırması açısından, görevin karmaşıklığını ve kaygıyı azaltması açısından oldukça önemlidir ve performansı olumlu yönde etkilemektedir.

Sporcu açısından değerlendirildiğinde, antrenmanlar ve müsabakalar için hedef türlerinin farklılaşması önemlidir. Sporcuların özellikle antrenmanlar için süreç (beceri geliştirmeye yönelik) ve performans hedefleri belirlemesi, yarışmalar için de özellikle sonuç ve performans hedefleri belirlemesi önerilmektedir. Sporcunun kişiliği, yaşı, öğrenme düzeyi, geçmiş başarıları, fiziksel durumu gibi değişkenler hedef içeriğinin oluşması için önemlidir.

Hedef Belirleme İlkeleri;

• Hedefler özel ve ölçülebilir olmalıdır. Sporcu için “en iyisini yap” şeklinde ifade edilen hedefler belirsiz hedeflerdir ve anlamı kişiden kişiye değiştiğinden nadiren motive edici etkiye sahiplerdir.

• Hedefler gerçekçi ve zorlayıcı olmalıdır. Sporcu için belirlenen hedeflerin sporcunun geçmiş performansları düşünülerek planlanması gerekir. Sporcunun potansiyelinin çok üzerinde hedefler belirlenmesi sporcuda hayal kırıklığı, engellenmeler, özgüven ve motivasyon kaybına neden olabilmektedir.

Kısa süreli ve uzun süreli hedefler belirlenmelidir. Hem sporcular hem de antrenörler genelde madalya kazanmak, şampiyon olmak, sezonu lider bitirmek gibi uzun vadeli hedefler belirlerler. Bu tür hedefler sporcuyu ve antrenörü motive etmesi açısından oldukça önemlidir. Kısa süreli hedefler, ayrıca uzun süreli hedefe ulaşabilmek için hedeflerin yeniden yapılandırılmasını sağlaması açısından da oldukça önemlidir.

• Antrenman ve müsabakalar için ayrı hedefler belirlenmelidir.

• Hedeflere ulaşabilmek için planlamalar yapılmalıdır. Sporcu için kısa ya da uzun süreli hedefler belirlemek tek başına yeterli değildir. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için nasıl bir planlama yapılacağı çok daha önemlidir. Belirlenen Hedefler; Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamanla sınırlı olmalıdır.

• Bireysel ve takım hedefleri belirlenmelidir. Bireysel branşlarda sporcu için hedef belirlemek çoğu zaman daha kolaydır. Takım sporlarında hem takım hedeflerinin hem de her bir sporcu için bireysel hedeflerin belirlenmesi gerekir. Takım sporcuları için belirlenen hedeflerin takım hedeflerine hizmet edecek, takım hedefleriyle çatışmayacak biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

• Hedefler sıklıkla tekrar gözden geçirilmeli ve gerektiğinde yapılandırılmalıdır. Süreç içerisinde, sporcunun performans gelişimine bağlı olarak belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığı değerlendirilerek gerektiğinde hedefler yeniden yapılandırılmalıdır.

Sporcunun gösterdiği ilerlemeyi değerlendirebilmenin yolu ise belirlenen hedeflerin kayıt altına alınması yani not edilmesidir. Belirlenen hedeflerin kısa süreli ya da uzun süreli olmasına bakmaksızın mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir. Nitekim, belirlenen hedeflerin yazıya dökülüp antrenman programına dahil edilmesi, aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için ne yapılması gerektiği üzerinde de düşünülmesini, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için stratejiler geliştirilmesini sağlayacaktır.

Hedef Belirlemenin Faydaları

Spora özgü hedefler, hedef belirleme kriterleri dikkate alındığında ve sistematik olarak kullanıldığında belli faydalar sağlayacaktır. Hedefler;

• Performansı yönlendirir.

• Antrenmanların kalitesini arttırarak, antrenmanların verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlar.

• Sporcunun ve antrenörün beklentilerini netleştirir.

• Başarı için içsel motivasyonun oluşmasını sağlar.

• Sporcunun kendine güvenini arttırarak, daha bilinçli hareket etmesini, somut işler ortaya koymasını sağlar.

• Sporcunun çabasını arttırır.

• Sporcunun konsantrasyonunu ve dikkatini görev üzerinde toparlamasına yardımcı olur.

• Sporcunun ısrarcılığını ve sebatını arttırarak, istenen performansa ulaşmasını kolaylaştırır.

• Sporcunun ve antrenörün sorunlarla başa çıkmak üzere eylem planları geliştirmesine katkı sağlar.

• Sporcu ve antrenörü planlama yapmaya teşvik eder.

• Sporcuyu, kendi davranışları ile davranışlarının sonuçları arasında faydalı ilişkiler kurmaya, davranışlarının sorumluluğunu almaya teşvik eder.

• Sporcunun performansını değerlendirmeye katkı sağlar.

• Yukarıda ifade edilen faydalarından ötürü, sporcunun performansını arttırır.

Yorum Gönder

Daha yeniDaha eski